Algemene voorwaarden.

We houden er zelf ook niet van ... al die kleine lettertjes en juridische taal, maar het maakt wel goed duidelijk op welke manier we de handen in één slaan. Kortweg komt het erop neer dat wij onze stinkende best doen om je van dienst te zijn. En dat jij als organisator ons systeem op de juiste wijze en met goede bedoelingen gebruikt. 

Daar komt ie dan ...

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Stager B.V.;
 2. Evenement: de georganiseerde publieke of besloten gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard;
 3. Evenementhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert en/of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is;
 4. Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die een Ticket koopt van Opdrachtgever voor een door of namens Opdrachtgever georganiseerd Evenement;
 5. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Stager B.V. een overeenkomst aangaat;
 6. Locatie: de plaats waar het Evenement gehouden wordt;
 7. Overeenkomst: de tussen Stager B.V. en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake de door Stager B.V. geleverde producten en/of diensten;
 8. Stager B.V. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stager B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3012 XA) Rotterdam aan Boomgaardsstraat 69;
 9. Stichting: de Stichting Beheer Derdengelden Stager Ticketing, gevestigd en kantoorhoudende te (3012 XA) Rotterdam aan Boomgaardsstraat 69;
 10. Systeem: het door Stager B.V. ontwikkelde (online)systeem voor de planning van Evenementen, het beheer van relaties en de verkoop van Tickets voor door Opdrachtgever te organiseren evenementen.
 11. Ticket(s): het toegangsbewijs van een door of namens Opdrachtgever georganiseerd Evenement.


2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Stager B.V., producten of diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
 2. Stager B.V. wijst de toepasselijkheid van eventuele andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
 3. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen.


3. Rapportage

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Stager B.V., producten of diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
 2. Stager B.V. wijst de toepasselijkheid van eventuele andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
 3. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen.


4. Verstrekken (bedrijfs)gegevens

 1. De Opdrachtgever verplicht zich alle gegevens die naar het oordeel van Stager B.V. noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht en het optimaal functioneren van het Systeem per ommegaande aan Stager B.V. ter beschikking te stellen op een door Stager B.V. aan te geven wijze.


5. Intellectueel eigendom

 1. Zowel Stager B.V. als de Opdrachtgever behouden alle rechten van intellectuele eigendom op de werken die zij inbrengen en/of gebruikt worden en/of ter beschikking gesteld worden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Behoudens uitdrukkelijk anders schriftelijk tussen partijen overeengekomen, vindt geen overdracht van intellectuele eigendom plaats op basis van deze Overeenkomst dan wel uit hoofde van de Algemene Voorwaarden.


6. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Stager B.V. voor vorderingen van derden, waaronder Gebruikers, wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Stager B.V. op eerste verzoek indien Stager B.V. wordt aangesproken, in welke zin dan ook, door of namens een Gebruiker met betrekking tot de inhoud en/of de al dan niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst(en) die Opdrachtgever en Gebruiker met elkaar hebben gesloten, bijvoorbeeld in het geval van afgelastingen, alsmede de daarmee samenhangende communicatie van Opdrachtgever naar Gebruiker, dan wel iedere andere mogelijke vorm van tekortkoming en/of onrechtmatig handelen van Opdrachtgever jegens Gebruiker.
 3. Opdrachtgever is gerechtigd om content (video, foto, audio) op de server van Stager B.V. te plaatsen. Indien op deze content copyrights van derden rust, vrijwaart Opdrachtgever Stager B.V. op eerste verzoek, indien Stager B.V. wordt aangesproken, in welke zin dan ook, door of namens een copyright houder.
 4. Stager B.V. is gerechtigd alle in- en buiten rechte door haar gemaakte kosten in verband met tussen Gebruiker en Opdrachtgever gerezen juridische en/of financiële geschillen, te verhalen op de Opdrachtgever.


7. Aansprakelijkheid

 1. Partijen zijn slechts aansprakelijk voor zover dit uit deze Overeenkomst dan wel uit de Algemene Voorwaarden blijkt.
 2. Aansprakelijkheid van Stager B.V. wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts dan indien de Opdrachtgever Stager B.V. zo spoedig mogelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij tevens een redelijk termijn wordt gesteld ter zuivering van de tekortkoming en indien Stager B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Stager B.V. in staat is adequaat te reageren. Één en ander laat rechten van de Opdrachtgever uit hoofde van artikel 8.a onverlet.
 3. Stager B.V. is niet aansprakelijk ter zake schade van Opdrachtgever, in welke vorm dan ook, wegens terugboekingen en/of reclamaties - vanwege welke oorzaak dan ook – van gebruikers. De hieruit direct of indirect voortvloeiende schade wordt gedragen door Opdrachtgever. Stager B.V. is gerechtigd terugboekingen en/of reclamaties te verrekenen met Opdrachtgever met andere via Stager B.V. en de Stichting lopende betalingen van gebruikers.
 4. Stager B.V. is uitsluitend jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de Overeenkomst en/of overige contractuele verplichtingen, voor zover deze schade het gevolg is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van Stager B.V. of van derden van wie Stager B.V. zich bedient.
 5. Stager B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, in welke vorm dan ook, waaronder mede begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Stager B.V. is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van storingen of onderhoud van door haar gebruikte computers c.q. (elektronische) systemen.
 7. Stager B.V. is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van door gebruikers of derden vervalste tickets dan wel andersoortig misbruik- of onrechtmatig gebruik van tickets door Gebruikers of derden.
 8. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Stager B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat op grond van de desbetreffende Overeenkomst aan Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Stager B.V. of haar ondergeschikten.
 9. Bovengenoemd aansprakelijkheidsbeperkingen zijn mede bedongen ten behoeve van de door Stager B.V. ingeschakelde derden, die op deze aansprakelijkheidsbeperking derhalve een beroep kunnen doen.


8. Beëindiging

 1. Indien één van de hieronder genoemde gevallen zich voordoet ten aanzien van een Partij, zal de andere Partij gerechtigd zijn de Overeenkomst tussentijds te ontbinden:

 • één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling wordt verleend, ontbinding of liquidatie plaatsvindt, de ondernemingsactiviteiten worden beëindigd of naar het buitenland worden verplaatst, of de crediteuren onderhands akkoord wordt aangeboden dan wel op andere wijze sanering van schulden wordt bewerkstelligd;
 • één der partijen na schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende brief gedurende meer dan zeven dagen in gebreke blijft haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen;
 • Opdrachtgever het Systeem gebruikt voor een ander doel dan waarvoor Stager B.V. het Systeem overeenkomstig de gemaakte afspraken aan Opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld;
 • de Opdrachtgever eigenhandig dan wel met behulp van derden en op welke wijze dan ook tracht wijzigingen in het Systeem aan te brengen;
 • het Systeem direct of indirect door Opdrachtgever wordt gebruikt om door haar overeenkomsten met Gebruikers te sluiten die door inhoud of strekking in strijd zijn met de wet, de goede zede of openbare orde, dan wel overeenkomsten die door inhoud of strekking als aanstootgevend of frauduleus worden gekwalificeerd, hetgeen bij uitsluiting ter beoordeling van Stager B.V. is.


9. Overmacht

 1. In een situatie van overmacht, waarvan onder andere sprake is indien een niet-nakoming van één der partijen niet aan haar kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van die partij noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, indien bedoelde periode van overmacht langer duurt dan 14 dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. In de volgende gevallen komen partijen overeen dat in ieder geval sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 9.a:

 • in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties - anders dan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Stager B.V.;
 • wegens het tenietgaan, op welke wijze dan ook, van door Stager B.V. gebruikte servers, back-ups en andere apparatuur, alsmede storingen in telefoon- en internetverkeer;
 • in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties zijdens Stager B.V. als gevolg
 • van acties van sabotage - al dan niet met terroristisch oogmerk - van derden, waaronder acties van zogenaamde 'hackers' en/of 'crackers'.


10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten met Stager B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam, met dien verstande dat Stager B.V. bevoegd blijft de Opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen de Opdrachtgever en Stager B.V. kennis te nemen.


11. Diversen

 1. Waar in deze Algemene Voorwaarden Stager B.V. zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Stager B.V. gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend via een e-mailbericht of fax.
 2. Kennelijke vergissingen en/of schrijffouten op de website van Stager B.V. dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden Stager B.V. niet.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stager B.V. nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of die overeenkomst onverminderd van kracht. Stager B.V. zal de betreffende bepaling vervangen door een door haar vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.
 4. Opdrachtgever is verplicht het Privacy Beleid van Stager B.V. te respecteren en na te leven. Opdrachtgever verbindt zich om de gegevens van Gebruikers te gebruiken en te verwerken conform het Privacy Beleid van Stager B.V.


12. Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Stager B.V. behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van Stager B.V. te raadplegen en gaan in direct na het plaatsen op die website.

Bubbles

Tot slot... voor degenen die dit helemaal uitgelezen hebben.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 55142648