Gebruiksvoorwaarden Stager B.V.

In deze voorwaarden worden de condities besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Stager B.V. Eenieder wordt aangeraden deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen, zodat hij weet welke rechten en plichten verbonden zijn aan het gebruik van die diensten. 


1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. Evenement: de door of namens Evenementhouder georganiseerde publieke of besloten gebeurtenis, waarbij muziek, kunst, cultuur, sport en/of wetenschap centraal staat;

b. Evenementhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert en/of organiseert, daarvoor verantwoordelijk is en voor de toegang daartoe Tickets verkoopt;

c. Bezoeker: de natuurlijke of rechtspersoon die op welke wijze dan ook gebruik maakt van de Ticketservice;

d. Gebruiksvoorwaarden: deze Gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van Ticketservice;

e. Locatie: de plaats waar het Evenement gehouden wordt;

f. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bezoeker en Evenementhouder;

g. Stager: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stager B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (3012 XA) Rotterdam aan Boomgaardsstraat 69, Nederland, geregistreerd onder nummer 55142648 bij de Kamer van Koophandel en BTW-nummer NL851582953B01;

h. Ticket(s): het toegangsbewijs van een door of namens Opdrachtgever georganiseerd Evenement dat middels het Systeem door Opdrachtgever wordt aangeboden aan Bezoekers;

i. Ticketservice: de dienst van Stager die het mogelijk maakt voor Bezoekers om Tickets te bestellen en/of te reserveren bij Evenementhouders;

j. Servicekosten: de kosten die Evenementhouder bij Bezoeker in rekening brengt voor het gebruik van de Ticketservice;

k. Transactiekosten: de kosten die Stager maakt voor een bestelling van Tickets via de Ticketservice.


2. Toepasselijkheid Gebruiksvoorwaarden

a. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Bezoeker van de Ticketservice maakt. 


3. Gebruik van de Ticketservice

a. Stager treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Bezoeker en Evenementhouder. Stager maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Bezoeker via Stager een of meerdere Tickets heeft gekocht. Stager verschaft namens de Evenementhouder de Tickets voor het betreffende Evenement. Deze Gebruiksvoorwaarden zien dan ook alleen op het gebruik van de Ticketservice.

b. Indien de Bezoeker een ticket wil kopen dient hij de procedure te doorlopen. In dat kader dient de Bezoeker bepaalde noodzakelijke informatie te verstrekken. Bezoeker garandeert dat de verstrekte informatie correct en actueel is. 

c. Bezoeker dient de procedure te doorlopen binnen het daartoe gestelde tijdsbestek. Indien de procedure niet tijdig wordt doorlopen, wordt geen ticket verstrekt. Eventuele betalingen die in dat kader toch mochten zijn verricht, zullen worden gestorneerd, minus Transactiekosten. Bezoekers dienen in dergelijke gevallen contact op te nemen met Stager, via support@stager.nl.

d. Bezoeker dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. 

e. Evenementhouder, en in het verlengde daarvan Stager, behoudt zich te allen tijde het recht voor om Bezoekers te weigeren een Ticket te verkopen. 

f. Bij technische problemen en/of storingen met het gebruik van de Ticketservice, kan Bezoeker contact opnemen met Stager via support@stager.nl.

g. Op het gebruik van Tickets en/of de toegang tot de Locatie zijn de Algemene Voorwaarden van de Evenementhouder van het betreffende Evenement, alsmede de Algemene Voorwaarden van de houder van de Locatie van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden kunnen bij de Evenementhouder en de houder van de Locatie opgevraagd worden. Deze zijn doorgaans te vinden op de website van de Evenementhouder en de houder van de Locatie. Bezoeker accepteert de toepasselijkheid van die Algemene Voorwaarden.

h. Evenementhouder wijst Bezoeker er op dat de Ticketservice betrekking heeft op vrijetijdsbesteding zoals bedoeld in artikel 7:46i lid 3 BW. Bezoeker heeft dus niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen als bedoeld in artikel 7:46d BW. Bovendien heeft Bezoeker op grond van artikel 7:46d jo. 7:46i lid b onder 1 BW geen mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, aangezien de Ticketservice direct met instemming van Bezoeker wordt uitgevoerd.


4. Prijzen en betaling

a. Evenementhouder verkoopt Tickets via Stager. Alle prijzen zoals vermeld in de Ticketservice zijn in euro's inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs zoals vermeld in de bestelprocedure is bindend.

b. Het is niet mogelijk om bij Stager Tickets om te ruilen of te annuleren. Ook verzorgt Stager geen eventuele terugbetaling van Tickets. Voor al deze gevallen is de Evenementhouder verantwoordelijke en verkoper van het Ticket.

c. In het geval een Evenementhouder besluit tot terugbetaling van het bedrag dat voor een Ticket is betaald, al dan niet via Stager, ziet dit nimmer op de Transactiekosten. Stager is slechts gehouden tot terugbetaling van de Transactiekosten onder de in artikel 8 lid c bepaalde voorwaarden.


5. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten

a. De industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Ticketservice, waaronder de intellectuele eigendomsrechten op teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software en audiovisueel materiaal behoren toe aan Stager dan wel haar licentiegever en/of de Evenementhouder. Bezoeker zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Stager dan wel haar licentiegever en/of de Evenementhouder zouden kunnen worden geschaad.

b. Het gebruik van de Ticketservice strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Stager, haar licentiegever en/of Evenementhouder aan Bezoeker.


6. Privacy

a. Bezoeker wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Evenementhouder welke op de website van Evenementhouder te raadplegen is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.


7. Garanties en vrijwaring

a. Bezoeker garandeert dat hij bij de gebruikmaking van de Ticketservice zich zal onthouden van het gebruik van robots, spiders en scrapers, dan wel andere applicaties die op enigerlei wijze andere dan de met Ticketservice beoogde handelingen teweegbrengen. Bezoeker garandeert voorts dat hij geen applicaties zal gebruiken die de Ticketservice monitoren en/of kopiëren dan wel de Ticketservice hinderen of schade toebrengen.

b. Bezoeker vrijwaart Evenementhouder en Stager voor alle aanspraken van derden verband houdende met onrechtmatige gedragingen door Bezoeker.


8. Aansprakelijkheid

a. Stager kan niet worden aangemerkt als de organisator (Evenementhouder) van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken rond het Evenement. Stager aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid. 

b. De informatie omtrent Tickets en Evenementen, zoals bijvoorbeeld data, wijzigingen en annuleringen van Evenementen, of de beschikbaarheid van Tickets, is afkomstig van de Evenementhouder. Het is de verantwoordelijkheid van Bezoeker om na te gaan of een Evenement is afgelast of is verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. 

c. Evenementhouder garandeert niet dat de Ticketservice te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Evenementhouder is op geen enkele wijze aansprakelijk en/of schadeplichtig jegens Bezoeker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijke) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Ticketservice.

d. Bezoeker vrijwaart Evenementhouder (en diens toeleveranciers, zoals Stager) voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Bezoeker van enige verplichting jegens Evenementhouder, al dan niet voortvloeiende uit de Gebruiksvoorwaarden en/of enige andere rechten van derden.

e. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Bezoeker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Evenementhouder meldt.

f. Evenementhouder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door Bezoeker door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het Ticket aan Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket derhalve op Bezoeker. 

Bij verlies of diefstal kan de Bezoeker geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. 


9. Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Evenementhouder kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, waaronder in ieder geval mede inbegrepen zijn beschikkingen en/of maatregelen van de overheid, internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsonregelmatigheden, uitsluitingen en boycot, brand, en storingen in energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur.

b. Evenementhouder is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht. 


10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op de Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Ticketservice is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen tussen Bezoeker, indien dit een consument is, en Evenementhouder zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van Bezoeker, tenzij dwingend recht anders bepaalt. In het geval van geschillen tussen een Bezoeker, niet zijnde een consument, en Evenementhouder zullen deze worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Evenementhouder.


11. Diversen

a. Mededelingen langs elektronische weg worden geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen. Indien de mededeling niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Bezoeker, komt dit te allen tijde voor risico van Bezoeker.

b. Indien een of meer van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. Evenementhouder zal de betreffende bepaling vervangen door een door haar vast te stellen nieuwe vergelijkbare bepaling.

c. Evenementhouder is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande mededeling, procedurele en/of technische wijzigingen en/of verbeteringen aan de Ticketservice aan te brengen. 

d. Evenementhouder behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande mededeling en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Bezoeker, de Ticketservice (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken.


Bubbles